ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályba lépés ideje: 2023. 06. 07..
Az általános szerződési feltétel elfogadásával, ön elfogadja, a Szállítási
feltételeket is
Szállítási Feltételeket itt
találja: https://fenykepesbogre.com/informaciok/szallitasi-feltetelek-esinformaciok/
Adatvédelmi Nyilatkozatunkat itt
találja: https://fenykepesbogre.com/informaciok/adatvedelmi-nyilatkozat/
Egyéb információk: https://fenykepesbogre.com/informaciok/
Fontos figyelmeztetés!
Ön, a megrendelés leadásával FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL!
Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket,
hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési
feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával,
termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos
kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Cégünk adatai:
Cég neve: Károlyi Marianna Egyéni vállalkozó
Telefon: 06 70 315 7815
Székhelye: 2335 Taksony, Fő út 2/A.
Postacíme: 2335 Taksony, Fő út 2/A.
Adószáma: 59459554-2-33
Nyilvántartási száma: 57499561
Cég bankszámlaszáma: OTP Bank: 11742180-21457328
Képviselő neve: Károlyi Marianna Egyéni Vállalkozó
Honlap címe: https://fenykepesbogre.com
E-mail cím: hello [kukac] fenykepesbogre.com
Telefonszám: 06 70 315 7815
Tárhelyszolgáltató adatai:
A tárhely szolgáltató adatai
Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861
A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: support@mikrovps.hu
telefon: +36 94 200 210
Internetes elérhetősége: https://mikrovps.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mikrovps.net/hu/about-us/privacypolicy
Fogalmak:
Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró
nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak
minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
 jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés
megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail
felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék
megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a
felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs
eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül
megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési
nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést
biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető,
Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró
személy
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:
 évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről
 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról
 évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete
(2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak
kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános
adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete
(2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága,
lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival
szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv
módosításáról
ÁSZF hatálya és elfogadása:
A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát
Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül
összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a
szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a
határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási
jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit,
mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési
feltételeink elfogadásával.
Árak:
Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően
az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a
következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
 E-mail cím: hello [kukac] fenykepesbogre.com
 Telefonszám: 06 70 315 7815
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is
közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről
eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a
termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség
szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz
kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges,
Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz
fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes
jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30
napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli
panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles
megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni –
telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt
szóbeli panasz esetén.
Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
 Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok,
iratok, bizonyítékok jegyzékét
 Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha
annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez
utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel
történik a szóbeli panasz közlése
 A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb
elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz
esetén
Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát
5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja,
hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a
Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület
székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail,
telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából
történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.
Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások
útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a
Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni
a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt
a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően.
Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el.
Elérhetőségük: https://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető
Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás
megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség
terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület
felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti
meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani.
Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet
működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési
kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk
eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint
a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben,
ettől eltekinteni nem lehet.
A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig,
100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára
pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb
500 millió Ft-ig terjedhet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A
kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület
weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez
szükséges eljuttatni.
Tartalmaznia kell a kérelemnek:
 Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat,
tényeket
 Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését
közvetlenül az érintett vállalkozással
 Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem
kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást,
keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására
irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 Testület döntésére irányuló indítványt
 Fogyasztó aláírását
 Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett
más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy
másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég
panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor
a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés
megkísérléséről).
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez
mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: https://www.bekeltetes.hu
További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72 507-154
Fax: 06-72 507-152
E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
Fax: 06-76 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66 324-976
Fax: 06-66 324-976
E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
Fax: 06-46 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1 488-2131
Fax: 06-1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62 554-250/118
Fax: 06-62 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22 510-310
Fax: 06-22 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96 520-217
Fax: 06-96 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52 500-710
Fax: 06-52 500-720
E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36 429-612
Fax: 06-36 323-615
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
Fax: 06-56 510-628
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34 513-027
Fax: 06-34 316-259
E-mail cím: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32 520-860
Fax: 06-32 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82 501-026
Fax: 06-82 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42 311-544
Fax: 06-42 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74 411-661
Fax: 06-74 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94 312-356
Fax: 06-94 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88 429-008
Fax: 06-88 412-150
E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92 550-513
Fax: 06-92 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt
követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti
az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül.
Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online
vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési
testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H
U
Szerzői jogok:
Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll
minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek,
szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá
a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen
törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy
weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók,
szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Károlyi Marianna Egyéni
vállalkozó) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés
feltüntetése mellett.
Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja
jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is
érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.
Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják,
99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat
folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az
eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon
megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra.
Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű
titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást
használunk, mely processzorba van építve.
Termékek tulajdonságai:
Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott
termék oldalán található leírás szolgáltat információt.
Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a
lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön
által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján
állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a
terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk
jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön
részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való
teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja
telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül,
ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.
Eljárás Hibás ár esetén:
Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az
informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan
feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
 0 Ft
 Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára:
3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen
ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie
helyesen)
Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az
esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét,
így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket
vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.
Webshopunk használata:
Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását
(termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés
opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket
kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva
megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes
leírását a termék nevére kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján
történő keresésre is van lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül
az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés.
Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot
szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő
kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése
segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a
mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a
kosár teljes tartalma törlődik.
Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés
gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még
regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van
lehetősége rendelése leadására.
Regisztráció nélkül is rendelhet, ekkor csak a szállítási, számlázási adatait,
továbbá név, email, telefonszám, szükséges, cég esetén opcionlisan
adószám. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név,
cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A
regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.
A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai
frissítéséért, köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik
fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó”
lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált
e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani
az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés
jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon
ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és
mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva
van mód rá.
Rendelés véglegesítése:
Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva
véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is
visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi
észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül
jelezze felénk.
A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről
történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy
ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha
ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem
igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:
Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről
automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti,
azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat
elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap
automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen
előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett
meg rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön
létre a szerződés.
Fizetési módok:
Banki átutalás:
A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően
kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása
beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.
Utánvét:
A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet
a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az
esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a küldeményt,
amit az Ön által megadott címre kiszállítanak.
Átvételi módok:
GLS futárszolgálat:
Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak.
Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap, bizonyos esetekben 15-
30 nap.
A csomag max. tömege 20 kg lehet. Ha túllépi a 20 kg-t, nem tudjuk ezen
szállítási módot biztosítani, csak több csomagként. Például a bögrét 1
csomagban, maximum 36 darabot tudunk küldeni, aminek súlya kb 13 kg.
Teljesítési határidő:
A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6
munkanap. Bizonyos esetekben 15 munkanap. Az ezen határidőtől való
eltérést jelezzük minden esetben e-mailben. Tehát, a megrendelés
leadásával, Ön elfogadja, hogy rendelése, maximum 15 nap alatt készül el!
(jellemzően 1-2-3 munkanap alatt már önnél van a megrendelt termék, de
bizonyos esetekben, pl készlethiány, előfordulhat, hogy több idő kell a
gyártáshoz)
Jogfenntartás és kikötés:
Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át
(kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem
kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Cégünk abban az esetben vállalja a
megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre
megfizetésre kerül.
Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék
vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a
termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a
Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.
Külföldi értékesítés:
Magyarország területén belül biztosítjuk a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.
Külföldre NEM értékesítünk!
A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem
köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások
tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben
meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben
történik. Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a
vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes
mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a
vételár kiegészítésére.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a
szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem
élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!
A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás
nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a
termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének
napjától számított 14 napos határidőn belül.
A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a
termék átvételének napja közti időszakban is.
Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti
őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely
megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó
az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a
Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (24 órán) belül elküldi részünkre.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.
Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után
elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog
gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.
Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a
szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 30
napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a
teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a
szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód
választásával okozott többletköltségekre.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás
esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által
igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó
jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti.
A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti
késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
Többletköltségek:
Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő
szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett
általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.
Visszatartási jog:
Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a
Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta,
hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem
fogadunk el.
Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:
Termék visszaszolgáltatása:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a
szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől
számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék
átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a
visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:
A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket
Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a
teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való
közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk
számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege
alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így
megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján
kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem
fogadunk el.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért.
Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt
esetekben:
 Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem
befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a
felek az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a
szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot
követően kerül sor
 Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci
áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás esetén
 Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések
kivételével
 Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel
vegyülő termék esetén
 Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló
szerződés, személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés,
szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló
szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot/határidőt szabtak meg
 Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes
szoftver adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a
csomagolást felbontotta
 Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása
alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén,
amit a Fogyasztó személyére szabtak
 Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha
Cégünk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését
követően elveszíti elállási jogát
 Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
 Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás
egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után
felmondási jogát elveszíti
 Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős
javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
 Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy
higiéniai okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető
vissza
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:
A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. §
(3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3.
számú melléklete alkalmazásával készült.
Kellékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?
Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben
kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott
lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan
többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem
kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását végső esetben elállhat a szerződéstől.
Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés
költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk
adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul,
legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.
Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek
rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb
elévülési határidő nem köthető ki.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja,
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől
számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és
jótállás tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de
figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló
bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes
hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan
hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a
használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek.
Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a
Fogyasztót, Cégünket ez esetben felelősség nem terheli.
Termékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?
Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog
gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania
a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.
Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető
 A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered
 A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve
hozta forgalomba
A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan
érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.
Jótállás:
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk
jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a
műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a
10.000 Ft-ot.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás
alapján?
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen
kívül eső termékek esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a
jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett
kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz
eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3
hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már
lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk
Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben
Cégünk végzi), napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos
ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!
Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?
A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett
érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy
jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső,
rögzített bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési
eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek
kivételével – az üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az
üzemeltetési helyen nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az elés visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik.
Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a
Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás
szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás
feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti
hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon
alapuló) jogainak fennállását.
Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?
Cégünk jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a
szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.
Fontos figyelmeztetés!
Rendelés leadás ELŐTT tud információt kérni arról, hogy mikor kerül
kézbesítésre a megrendelt termék.
Rendelés leadás után:
Sem telefonon, sem elektronikus formában KÜLÖN KÉRÉSRE, NEM
ADUNK információt a rendelés állapotáról!
Minden esetben mi is ( www.FenykepesBogre.COM ) és a GLS
futárszolgálat is, automatikusan, emailben, tájékoztatja önt a rendelés
állapotáról!
Rendszerünk tájékoztatja önt sms-ben is
Amennyiben munkatársaink foglaltak Kérem, hagyjon üzenetet.
(Telefonon, munkatársaink foglaltsága esetén, későbbiekben nem fogadjuk
el azt, hogy nem tudott elérni minket telefonon, amennyiben nem hagy
üzenetet, az elérhetőségei adataival.,mert ezmiatt tartunk fent éjjel nappal
hívható központot, amin ha munkatársaink foglaltak, akkor üzenetet tud
hagyni nekünk.)
Emailre 3 napon belül válaszolunk, amennyiben nem kap 3 napon belül
választ az email üzenetre, akkor az elsődleges kommunikációs csatornán,
azaz a telefonon hívjon, és vagy hagyjon üzenetet.
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK
Szállítási feltételek és díjak.
A vásárló a megrendelés leadásával elismeri, hogy a szállítási
feltételeket megismerte, a rá érvényes részeket alkalmazza!
1. Szolgáltatás(ok) leírása
2. Egyéb Díjak
3. Reklamáció
Szolgáltatás leírása:
1. : Vállalkozásunk NEM fotóelőhívó vállalkozás!Fényképeket
helyezünk különböző TÁRGYAKRA, aminek sajátossága
alapján, a színek némileg eltérhetnek a valós színektől és
árnyalatoktól.Kérjük csak olyan képeket töltsenek fel,vagy
küldjenek el emailben , amik NEM homályosak, vagy ha nem okoz
problémát hogy a színek árnyalata némileg a valós színtől
eltér!Felhívjuk a figyelmét hogy: A homályos fénykép, a terméken
is homályos lesz! A homályos képet nem tudjuk feljavítani, és nem
szerkesztjük át/meg!Az úgynevezett “Kollázs” képeket egyik
termékünkre sem javasoljuk, ettől függetlenül ha ön Kollázs képet
szeretne valamelyik termékünkre, természetesen elkészítjük, DE
NEM JAVASOLJUK!A facebookról letöltött kép nem megfelelő
minőségű egyik tárgyra sem!Az úgynevezett “screenshot” kép sem
megfelelő!Természetesen el lehet készíteni ezekből a képekből is
a termékeket, de lehetőleg az eredeti képet továbbítsák nekünk!
Javasoljuk hogy mindig az eredeti fényképet küldjék el, vagy
töltsék fel!
Fényképeket NEM SZERKESZTÜNK ÁT/MEG, NEM rakunk össze
kettő vagy több képből egy képet. Kizárólag azt a képet
használjuk, amit ön tölt fel, vagy küld el nekünk.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az úgynevezett “szerkesztett” kép,
nagyon sok esetben NEM MEGFELELŐ minőségű!
Ha ön feltölt egy fényképet, akkor mi azt fogjuk feltételezni, hogy a
legjobb minőségű képet töltötte fel!
Külön nem fogjuk jelezni, hogy a kép nem megfelelő, ezért kérjünk
önt, hogy ha kérdése van a feltöltött fényképével kapcsolatban,
akkor keressen minket telefonon, vagy emailben a gyártás előtt!
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a megrendelés leadásával, kijelenti
és elfogadja, hogy Ön (mint megrendelő) rendelkezik a fénykép
vagy fényképek szerzői jogával, és szellemi tulajdonával, továbbá
hogy a képeken szereplő személyek hozzájárultak a
www.fenykepesbogre.com oldalon található tárgyakra rákerüljenek,
megszemélyesítve így a tárgyakat!
Az ön által a www.fenykepesbogre.com oldalra feltöltött
fényképe ugyan abban a minőségben kerül hozzánk, mint
ahogy az az ön számítógépén vagy telefonján van. Tehát a
rendszerünk nem méretezi át a képet/képeket!Bizonyos
termékek esetében, a képek szélei úgymond leesnek a termékről,
tehát például:
egy 10×15 centiméres képnél, ha egy 10×10 centiméteres tárgyra
kerül a kép, akkor a kép kb 1/3 része, nem fog látszódni
Természetesen úgy készítjük el a termékeket, hogy deréktől felfelé
az úgymond “Lényeg” benne legyen a képben.
Ha ön nem szeretné, hogy a képek szélei valamilyen oknál fogva
módosúljon, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot emailben vagy
telefonon a gyártás előtt!
A kerámia bögrékre a Portré (álló) képekből, kérdés nélkül Jobb és
Bal oldalra is rátesszük ugyan azt a fényképet,(tehát a fül mindkét
oldalára) hacsak előzőleg ön másképp nem rendelkezik (például a
gyártás ELŐTT jelzi nekünk telefonon, emailben, vagy a rendelés
leadásakor a megjegyzés mezőbe leírva)
(például hogy csak jobb oldalon, vagy, csak bal oldalon, vagy csak
középen legyen a kép.
Kerámia termékek esetén az úgymond fekvő képet (landscape) a
bögre közepére helyezzük el.
A https://fenykepesbogre.com weboldalon bemutatott termék
fotók, minden esetben illusztrációk!
Vállalkozásunk, a megrendelt termékeket, a GLS csomagszállító
szolgáltatóval szállítja házhoz önnek.
Egyszeri költsége 1390 Forint előrefizetés esetén!
Bögre rendelés esetén, 36 darabonként a szállítás díja 1390 forint,
mivel 36 darab bögrét tudunk 1 csomagban elküldeni
Hibás címzésből eredő károkért, késésért a FenykepesBogre.com
felelősséget nem vállal!
Amennyiben megrendelését hétköznap du.13 óráig leadja(*), abban az
esetben a megrendelt árúcikk továbbítása a megrendelő felé még
aznap megtörénhet,(bankkártyás fizetés,vagy előreutalás esetén) Ez
esetben ön a csomagot már akár másnap átveheti a megadott címen.
Az elkészült termékek szállítási idejéről Pontos információt, az
elérhetőségeinken lévő telefonszámon tudunk munkaidőben adni!
Minden 13:00 óra után leadott megrendelés esetében ez a szolgáltatás
nem biztosított, és a csomag továbbítása csak másnap történik meg,
az így feladott csomag a megrendeléstől számított 2. munkanapon
kerül kézbesítésre.
Bizonyos esetekben, például készlethiány,Az ön által leadott
Megrendeléstől számítva, maximum 8 munkanapon belül kerül
kézbesítésre a megrendelt termék/termékek, viszont bizonyos
esetekben a kézbesítés 15nap is lehet!
Teljesítési határidő:
A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6
munkanap. Bizonyos esetekben 15 munkanap.15 napon túl való eltérést,
jelezzük minden esetben e-mailben. Tehát, a megrendelés leadásával, Ön
elfogadja, hogy rendelése, maximum 30 nap alatt készül el!
(jellemzően 1-2-3 munkanap alatt már önnél van a megrendelt termék, de
bizonyos esetekben, pl készlethiány, előfordulhat, hogy több idő kell a
gyártáshoz)
Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő
alatt megkapja a megrendelt terméket/termékeket. (ez a leggyakrabban
2-3 munkanap) De kérjük hogy vegye figyelembe, hogy vannak
bizonyos esetek, például ünnepnapok, karácsony stb, amikor a
megemelkedett forgalom miatt, a gyártási és szállítási idő megnő!
Meghiúsult szállítás esetén a futár értesítést hagy az adott címen. Az
értesítőn szereplő csomagazonosító szám segítségével lehetősége
van arra, hogy a kézbesítési kísérlet után egyedi igényeihez
megfelelően alakítsa csomagja kiszállítását.
Amennyiben az értesítés napján ez megtörténik, csomagját akár már
másnap átveheti.
Fontos figyelmeztetés!
Sem telefonon, sem elektronikus formában KÜLÖN KÉRÉSRE, NEM
ADUNK információt a rendelés állapotáról!
Amennyiben határidőre kéri a rendelést, mindenképpen a GYÁRTÁS
ELŐTT vegye fel velünk telefonon, vagy emailben a kapcsolatot!
Minden esetben mi is ( www.FenykepesBogre.COM ) és a GLS
futárszolgálat is, automatikusan, emailben, tájékoztatja önt a rendelés
állapotáról!
Rendszerünk tájékoztatja önt sms-ben is és emailben is a rendelés
állapotáról
2. : Díjak :
Szállítási költség :
Előreutalás, vagy Bankkártyás fizetés esetén:
1390 Forint
———————————-
Szállítási költség :
A szállítási módoknál meghatározott díjak.
3._:
Reklamáció :
A csomag(ok) átvételekor ellenőrizze annak csomagolását,
beltartalmát!
A csomagokat átvételkor ellenőrizzék, ha bármilyen sérülést találnak
(csomag tartalma sérült, törött…stb) , a helyszínen jegyzőkönyvet kell
felvetetni a futárral, és a csomag átvételét megtagadni.
Szállításból eredő károkért a FenykepesBogre.com felelősséget nem
vállal!
Esetleges károkat a vásárolónak, vagy a vásárló
felhatalmazottjának kell dokumentálnia és eljuttatni a hello [kukac]fenykepesbogre.com email címre.
Dokumentálatlan reklamációkat érvényesíteni nem tudunk!
3.1 : Dokumentáció :
A reklamáció rendezéséhez szükséges dokumentumok :
Fénykép a kárról.
Futár / átvételi pont meghatalmazottja által kiállított jegyzőkönyv.
Káresemény leírása.
Amennyiben kerámia bögrét rendel, és a szállítás közben eltörik, csak
abban az esetben tudjuk pótolni ingyen a bögrét, ha a bögre mellé
rendel bögre dobozt is!
https://fenykepesbogre.com/termek/fenykepes-bogre-doboz/
Törés esetén, ebben az esetben a szállítási díjat, és a bögrét is mi
álljuk.
Tehát, ahány bögrét rendel, annyi dobozt is kell rendelnie
Példa: 10 bögre – 10 Doboz
Amennyiben doboz nélkül rendeli meg a kerámia bögrét, akkor
a termék ára + szállítási költség áráért tudjuk újra elkészíteni a
terméket, amennyiben szállítás közben eltörik. Ebben az esetben, a
pótlást, prioritással készítjük el újra, és prioritással küldjük GLS futárral, de
a termékek árát, és a szállítási költséget is önnek kell fizetnie!
3.2 : Kárrendezés :
A FenykepesBogre.com mindent megtesz annak érdekében, hogy
káresemény ne következhessen be!
Amennyiben a káresemény bekövetkezik a FenykepesBogre.com
mindent megtesz a kárrendezés elősegítése érdekében és mielőbbi
rendezésében.
Kárrendezés feltétele a káresemény során rögzített dokumentáció
megléte és továbbítása a FenykepesBogre.com felé.
Fontos! :
A Bekövetkezett káreseményeket azonnal jelezni kell mind a
futárszolgálat mind ügyfélszolgálatunk felé.
A szállítási feltételek változtatási jogát a
www.FenykepesBogre.com kezelője fenntartja.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei :
Elektronikus ügyfélszolgálat :
hello [kukac] fenykepesbogre.com
Telefonos ügyfélszolgálat :
06 70 315 7815
A FenykepesBogre.com Üzemeltetője/Tulajdonosa. :
Károlyi Marianna ev.
Adószám: 59459554-2-33
Nyilvántartási száma: 57499561
2335 Taksony, Fő út 2/A.
OTP, 11742180-21457328
Telefonszám: 06 70 315 7815
Kisadózó
Számla
Szolgáltató továbbiakban fenykepesbogre.com az Ügyfél részére a kifizetés
igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki
az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az
elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF
elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a
Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.
A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával,
megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a
Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által
küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti.
Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön
törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.
A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a szamlazz.hu állítja ki
emberi beavatkozás nélkül, a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által
kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli
bizonylat, amely a számviteli és a jogszabályok által szabályozott és
adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton
kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton
kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton
kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel
kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.
Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését
és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni,
minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a
rendeléséről.
Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben
és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek.
Gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, egyéni vállalkozókra
vonatkozó speciális számlázási szabályok
a) Jelen pontban foglaltakat mind egyes olyan számlázásra alkalmazni kell,
amely nem a Ptk. szerinti fogyasztókat érinti.
b) A Szolgáltató a weboldalon vagy weboldalain leadott megrendelésekről
emberi beavatkozás nélkül (automatikusan) a hatályos jogszabályoknak
megfelelő tartalmú számlát állít ki az Ügyfél részére a megrendelt
(megvásárolt) termék vagy termékekkel (beleértve a szolgáltatásokat is)
kapcsolatban. Ügyfél a jelen Általános Szerződési feltétel elfogadásával
visszavonhatatlan tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az Ügyfél
kötelezettsége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti
kibocsátásához szükséges összes megfelelő adatot, információt.
A Szolgáltató által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén
feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is)
vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgálató – a hatályos
jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállítására
kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). Az Ügyfél kizárólagos
felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó
adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek
elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Szolgáltató
nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. Az Ügyfél az ÁSZF
elfogadásával ezen lehetőségről visszavonhatatlanul és véglegesen
lemond a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben. A hibás,
hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog
érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes
egészében az Ügyfél viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és
egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett
legteljesebb mértékben kizárják, az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával ezt
visszavonhatatlanul elfogadja.

SimplePay fizetés esetén,
tudomásul veszem, hogy Károlyi Marianna egyéni vállalkozó, (székhely: 2335 Taksony, Fő út 2/A.) adatkezelő által a www.fenykepesbogre.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff