Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatvédelmi Nyilatkozatunkat itt találja: https://fenykepesbogre.com/informaciok/adatvedelmi-nyilatkozat/

Szállítási Feltételeket itt találja: https://fenykepesbogre.com/informaciok/szallitasi-feltetelek-es-informaciok/

Fontos információ!

Ön, a megrendelés leadásával  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL!

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.FenykepesBogre.com (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint.
Az ÁSZF 2019. június. 12 napjától hatályos.

A Webáruház címe: www.FenykepesBogre.com

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Kormány György E.V.
Nyilvántartási száma: 53777522
Adószáma: 69851469-1-33
Statisztikai számjel: 69851469-4791-231-13
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2021 TAHITÓTFALU, CSŐSZ UTCA 2690.
Számlaszám: CIB Bank: 10700550-64099486-51100005

Kisadózó
Telefon: 06/30/366-34-17

Email:
hello@fenykepesbogre.com

Tárhely szolgáltató:

www.megacp.com

3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
FAX (Csak FAX!!!
+36/24/998-626

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.FenykepesBogre.com weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg, illetőleg egyedi termékek esetében a felhasználó saját maga határozhatja meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.FenykepesBogre.com oldalon keresztül történik. A www.FenykepesBogre.com oldalon történő vásárlásra az “Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény” (“Ekrtv.”), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

 

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete :
A felhasználó a főoldalon a “Fiókom” gombra kattintva a szükséges adatok megadásával regisztrálhat.

2. A kosár használata :
A kosár informatív, minden adatról pontosan tájékoztat.

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja :
Az esetleges adatbeviteli hibákat a felhasználó tudja javítani a felhasználói fiókja segítségével.
Szükség esetén ügyfélszolgálatunk segítségét kérheti.

5. A megrendelés elküldése :
A megrendelés elküldése csak a pontosan megadott szállítási illetve számlázási adatok megadása után lehetséges.
A webáruház ezen adatokat a rendelés feladása előtti lépésekben ellenőrzi.

6. A megrendelés visszaigazolása :
A megrendelés visszaigazolása a rendelés feladása után legkésőbb 24 órán belül történik.
Amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló levelet, kérem keresse fel ügyfélszolgálatunkat!


 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

A Webáruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név és jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai :
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.


Árak

A Webáruházban közzétett árak , alanyi áfamentes árak!
Egyéb, szállítással kapcsolatos információk : Szállítási feltételeinkben


Kuponok, kedvezmények

Aktuális akcióink, kedvezményeink a www.FenykepesBogre.com weboldalon megtekinthetőek.


Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidő a termék megrendeléséről szóló visszaigazoló e-mail elküldését követő 1-2, maximum 10-30 nap. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban (időintervallumban) végzi. A vásárló köteles ezen időpontban a megjelölt helyen tartózkodni, és a küldeményt átvenni.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Amennyiben termék hiány miatt az árut a fenti határidőben nem tudjuk leszállítani, erről a megrendelőt e-mail útján értesítjük, ilyen esetben a felhasználó a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.

Lehetséges fizetési módok :

Átutalás

Utánvét

  • Online, Bankkártyával (BARION)
  • Barion
   Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja,
   MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
  • Norton Secured

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • postacím:
 • Kormány György e.v. 2021 Tahitótfalu Csősz utca 0/2690
 • e-mail: hello@fenykepesbogre.com

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, igazolható módon elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai :

Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató :

Ön a hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Szavatossági igény érvényesítése esetén Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az ÁSZF jelen rendelkezése alapján jótállásra vagyunk kötelesek.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló részére átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.